Voorwoord

Hierbij presenteert de 3B-Bibliotheek haar producten en diensten voor het schooljaar 2007-2008.

De 3B-Bibliotheek heeft samen met bibliotheek Westland en Probiblio subsidie gekregen van de Provincie om een aantal programma’s in de vorm van lesmodules voor het Primair Onderwijs verder te verdiepen. Deze vijf lesmodules moeten voldoen aan een aantal kerndoelen binnen het Primair Onderwijs en bevatten de componenten cultuureducatie, media-educatie en leesbevordering. Afgelopen schooljaar zijn er al 3 modules ontwikkeld in samenwerking met 2 basisscholen, Daltonschool de Klipper en basisschool de Poolster. Deze modules vindt u in dit jaarprogramma.

Hebt u behoefte aan een bibliotheekactiviteit buiten dit jaarprogramma om, neemt u dan contact met ons op. Wellicht kunnen wij aan uw vraag voldoen.

 

Suzan Begeer
(Vestiging Bleiswijk: 010-5299380)

Sylvia van den Bogerd
(Vestiging Berkel en Rodenrijs: 010-5115972)                                              

Louise Vernooy
(Vestiging Bergschenhoek: 010-5219297)

Rian Hoofs
Hoofd vakteam jeugd en jongeren
(Vestiging Bleiswijk: 010-5299380)

r.hoofs@3b-bibliotheek.nl

 

 

 

Inhoud

groep 1

groep 2

groep 3

groep 4

groep 5

groep 6

groep 7

groep 8

leesbe-vordering

cultuur

educatie

Voorwoord
Inhoud
Spelregels
Vliegende Hollander
Muizenissen
Tekentaal
Kinderboekenweek
Klassikaal lenen
Kleine Ezel
50+ leest voor
Pooweesie
Leesprogramma
Boek en Film
Dat zoeken we op!
Kinderjury
Asielzoekers
Nationale Voorleeswedstrijd
Jeugdkrakerscompetitie
Vertelkastje
Rijm & Rapspel
Schoolkrant
Lezingen voor ouders
Collecties voor school
Mediatheek
Workshop Boekreparatie
Index

 

Spelregels

Aanbod

 • de bibliotheek biedt in augustus een jaarprogramma aan;

 • bij het jaarprogramma is een inschrijfformulier gevoegd voor het inschrijven op de verschillende onderdelen van de dienstverlening voor het komende schooljaar;

 • meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud van programma’s wordt, op aanvraag, gegeven in de jaarlijkse onderwijsbijeenkomst of tijdens een teamoverleg;

 • alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

 

Organisatie

 • één contactpersoon per school voor bibliotheekzaken is zeer wenselijk, bijvoorbeeld de leescoördinator;

 • inschrijfformulieren worden vóór 15 september terugverwacht;

 • scholen of instellingen worden 1 keer herinnerd als zij inschrijfformulieren niet op tijd hebben teruggestuurd;

 • op basis van de inschrijfformulieren wordt een jaarplanning samengesteld per programma, (voor sommige programma’s geldt een beperkte deelname);

 • aanvragen voor programma’s die binnenkomen als de jaarplanning is samengesteld, kunnen meestal niet gehonoreerd worden;

 • dit geldt niet voor lezingen, informatie en advies over het documentatiecentrum, collecties e.d. Voor lezingen geldt een aanvraagtermijn van ten minste 4 weken;

 • scholen ontvangen een bevestiging van programma’s in tweevoud. Eén exemplaar moet ter bevestiging ondertekend retour gezonden worden:

 • één maand voor de start van een programma ontvangt de school een brief met antwoordstrookje;

 • als een groep niet op het afgesproken tijdstip kan komen, dan wordt de bibliotheek daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld;

 • komt een groep op het afgesproken tijdstip zonder opgaaf van redenen niet opdagen, dan wordt € 25,- in rekening gebracht;

 • bij het niet ophalen van speciale collecties of materialen wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht;

 • bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de bibliothecaris wordt het bezoek zo spoedig mogelijk afgemeld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

 Uitvoering

 • het is zeer wenselijk dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij het programma. Is dit door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk dan wordt verwacht dat wordt zorg gedragen voor een goede overdracht zowel inhoudelijk als organisatorisch;

 • bij een bezoek aan de bibliotheek is de leerkracht verantwoordelijk voor de rust en orde in de groep en hij of zij is actief betrokken bij het programma.

 Evaluatie

 • bij elk programma zit een evaluatieformulier;

 • opmerkingen en reacties naar aanleiding van een programma zijn altijd welkom.

 terug naar Inhoud

 


  Explosie 1:  Nieuw!!!
Explosie 1:  Nieuw!!!
Explosie 1:  Nieuw!!!

 'De vliegende Hollander’

 

Lesmodule   

 Groep: 4

 

 

 

Lesmodule ‘De vliegende Hollander’

Korte inhoud lesmodule:

Een schrijversbezoek stimuleert het lezen enorm. Na een schrijversbezoek kan bij de leerling het AVI-niveau met 1 of meerdere niveau´s stijgen. Deze module is bedoeld als leesbevordering en cultuureducatie. In het kader van mediawijsheid leren leerlingen in deze module heel eenvoudige informatie opzoeken. Deze gegevens noteren de leerlingen in een persoonlijk schrijversboekje.

De leerlingen krijgen een brief van de schrijfster Vivian den Hollander. Deze wordt door de bibliotheekmedewerkster samen met een collectie boeken in de klas gebracht. Door middel van een spel komen de leerlingen in aanraking met meerdere boeken van Vivian den Hollander. Vervolgens gaan de leerlingen boeken lezen van Vivian den Hollander en eenvoudige informatie over haar opzoeken. Ze worden uitgedaagd vragen voor Vivian den Hollander te verzinnen in voorbereiding op haar bezoek.

Als Vivian den Hollander op bezoek komt in de bibliotheek, vertelt zij over haar werk als schrijfster en haar boeken, de leerlingen kunnen haar de zelfgemaakte werkjes laten zien die ze naar aanleiding van haar boeken gemaakt hebben en de vragen stellen die ze hebben bedacht. Daarnaast krijgt elke leerling een echte handtekening in zijn of haar schrijversdagboekje!

De 3B-Bibliotheek zorgt voor:

 • een docentenhandleiding
 • een themacollectie boeken
 • een schrijversdagboekje voor de leerlingen
 • een les door een bibliotheekmedewerkster
 • een bezoek van Vivian den Hollander

 terug naar Inhoud

Leesbevordering
Cultuureducatie
Media-educatie

 

 

Locatie: Op school

 

Duur:
8 lessen in 10 uur gedurende 4 tot 6 weken,
waarvan 1 les door bibliotheek (50 min.) en 1 les door schrijfster (1 uur)

 Periode: Gehele jaar

 Kosten: € 150,- excl. BTW

 

 


 

Muizenissen

 

Lesmodule

 Groep: 5/6

 

 

Korte inhoud lesmodule:

De leerlingen gaan een toneelstuk maken van het boek ‘Despereaux’ van Kate DiCamillo.

In de weken dat het boek wordt voorgelezen, worden de rollen onder de leerlingen verdeeld en gaan ze onderzoek doen naar de karaktereigenschappen van hun rol. De leerlingen verzinnen het eind van het toneelstuk door het maken van een stelopdracht. Daarnaast moet de publiciteit verzorgd worden door de leerlingen. Bij het repeteren van het toneelstuk worden de docent en de leerlingen ondersteund door een echt toneelgezelschap. Zij verzorgen een toneelworkshop en geven tips. Het eindresultaat is een prachtig toneelstuk!

De 3B-Bibliotheek zorgt voor:

   • een docentenhandleiding
   • werkbladen voor de leerlingen
   • een script gemaakt door een professioneel toneelgezelschap
   • een handleiding toneelstuk maken (gemaakt door een professioneel toneelgezelschap)
   • een themacollectie boeken
   • voorbeeldknutselwerkjes
   • een voorleesboek
   • toneelattributen
   • een les door een bibliotheekmedewerkster
   • een toneelworkshop door een professioneel toneelgezelschap
   • begeleiding en generale repetitie door een professioneel toneelgezelschap

NB Bij dit project wordt samengewerkt met Theater Vlammen

 terug naar Inhoud

Leesbevordering
Cultuureducatie
Media-educatie

 

 

Locatie: Op school

 

 

Duur:
12 lessen in 40 uur gedurende 6 weken,
waarvan 1 les introductie door bibliotheek (45 min.) en 2 lessen door theater (4 uur)

Periode:

Gehele jaar

 Kosten: 250,-

 

 


 

 

Tekentaal

 

Lesmodule

 Groep: 6

 

Korte inhoud lesmodule:

Prentenboeken spreken tot de verbeelding. Het verhaal wordt immers niet alleen met woorden verteld, maar ook d.m.v. beelden. Soms zelfs alléén d.m.v. beelden. Er zijn prentenboeken met zwart-wit tekeningen, met aquarellen, met foto´s of met collages.

Voor het maken van prentenboeken zijn twee verschillende vaardigheden nodig: het schrijven van teksten en het maken van illustraties.

In deze module leren de leerlingen zelf een prentenboek maken. Ze maken kennis met verschillende vormen van illustraties in prentenboeken en gaan prentenboeken analyseren. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met hun eigen prentenboek. Ze bedenken eerst globaal een verhaal. Vervolgens schrijven ze de tekst en laten ze hun creativiteit de vrije loop bij het maken van illustraties. Als de boeken af zijn, lezen de leerlingen hun prentenboeken voor aan andere leerlingen. Tot slot kunnen de prentenboeken worden bewonderd tijdens een tentoonstelling in de bibliotheek.

In de loop van dit project komt  een illustrator een bezoek aan de klas brengen om over zijn of haar werk te vertellen. Hierbij zullen ook tips aan de leerlingen gegeven worden. Voorafgaand aan dit bezoek doen de kinderen onderzoek naar het werk van de illustrator en bedenken vragen om aan hem of haar te stellen.

De 3B-Bibliotheek zorgt voor:

   • een docentenhandleiding
   • werkbladen voor de leerlingen
   • een themacollectie boeken
   • 3 lessen door een bibliotheekmedewerkster
   • een bezoek van illustrator Helen van Vliet

NB De illustratie op deze bladzijde is van Helen van Vliet.

 

terug naar Inhoud

Leesbevordering
Cultuureducatie
Media-educatie

 

Locatie: Op school

 

Duur:
8 lessen in 20 uur gedurende 6 weken,
waarvan 2 lessen door bibliotheek (2 uur) en 1 les door illustrator (1 uur).

Periode:
Gehele jaar

 Kosten: 200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kinderboekenweek 2007

        3 t/m 13 oktober 2007

Sub Rosa

De Kinderboekenweek 2007 staat in het teken van geheimen. Onder het motto Sub Rosa - Boeken vol geheimen besteedt de 53ste Kinderboekenweek aandacht aan geheimen, mysteries en verborgen zaken in kinderboeken.

Kinderboekenweekfestival 2007- ’gezegd’ en (gezwegen)

In samenwerking met Kunstgebouw en Probiblio organiseert de 3B-Bibliotheek het Kinderboekenweekfestival voor leerkrachten.
U kunt deelnemen aan inspirerende en actieve workshops en de informatiemarkt bezoeken.
Meer informatie leest u in de folder.

U kunt zich hiervoor opgeven via de website van de 3B-Bibliotheek: www.3b-bibliotheek.nl

Op zoek naar het raadsel van de bibliotheek…

Bibliotheekbezoek voor groep 3

De leerlingen maken een mysterieuze tocht door de bibliotheek met een geheime opdracht op zoek naar verborgen zaken in kinderboeken.
Beperkte inschrijving: vol is vol!

Schrijversbezoek

In Berkel en Rodenrijs wordt in de Kinderboekenweek de schrijver Geert van Diepen uitgenodigd voor groep 5/6. Dit is georganiseerd in samenwerking met Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs. Dit bezoek is gratis voor de deelnemende scholen.

Collecties

Boeken m.b.t. het thema van de kinderboekenweek:
Deze zijn niet meer te huur via Probiblio, daarvoor is het te laat. De 3B-Bibliotheek biedt u echter de mogelijkheid om gratis een kleine collectie te lenen.
CPNB: In het lespakket van het CPNB, dat u zelf kunt aanvragen bij het CPNB, staan titels waarbij lessuggesties worden gegeven. Deze boeken kunt u gratis via de bibliotheek lenen.

Wilt u gebruik maken van bovenstaande mogelijkheden t.a.v. collecties, neem dan contact op met de 3B-Bibliotheek en vraag naar Suzan 5299380 of Sylvia 5115972 of mail: r.hoofs@3b-bibliotheek.nl
Aanvragen na 15 september kunnen we niet meer honoreren.

terug naar Inhoud

 


 

Klassikaal lenen

                                                          Kerndoel: Leesbevordering

 Groep: 1 t/m 8

 

 

U kunt met uw groep naar de bibliotheek komen, zodat iedere

leerling zijn/haar eigen boek kan kiezen en lenen.

Leerlingen moeten hiervoor een eigen bibliotheekpasje hebben.
Een bibliotheekpasje voor kinderen tot 18 jaar is gratis, er is echter wel toestemming nodig van de ouders.
U krijgt voorafgaande aan uw bezoek inschrijfformulieren toegestuurd.

                    

Iedere 6 weken kunt u de boeken klassikaal komen ruilen. U kunt ook uw leerlingen het boek mee naar huis geven, zodat ze deze met hun ouders of zelfstandig kunnen inleveren.

Maakt u echter gebruik van het instellingsabonnement om klassikaal te lenen, dan blijft de school verantwoordelijk voor het geleende boek.

terug naar Inhoud

 

 

 

Locatie: Bibliotheek

Duur: 30 minuten

Periode: Gehele jaar 

Kosten: gratis

 

 


 

Kleine Ezel

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

 Groep: 1 en 2

 

Kleine Ezel komt vanuit de bibliotheek bij elke kind in uw groep een nachtje logeren.
In zijn rugzakje zit een voorleesboek waaruit hij elke avond voorgelezen wil worden, anders kan hij niet slapen.
Bij het project zitten boeken over Kleine Ezel met een lessuggestie.

De bedoeling is dat ouders op deze manier gestimuleerd worden tot voorlezen en het belang daarvan gaan inzien.

Het project wordt geïntroduceerd en afgesloten door een medewerkster van de bibliotheek.

            

Scholen die het afgelopen schooljaar al met hun groepen 1/2  hebben deelgenomen, worden automatisch uitgesloten van deelname voor het schooljaar 2007/2008.

 

 terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

Duur: introductie en afsluiting 2 X 30 min.
Project duurt ongeveer 6 weken

 Periode: Gehele jaar
 
Kosten: € 5,- per groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

50 + leest voor

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 1 en 2

Gedurende een periode van 6 weken in het voorjaar (tussen de kerst- en voorjaarsvakantie) komt een 50-plusser wekelijks een uur voorlezen, twee keer aan een klein groepje kinderen uit uw groep.

Dit project kan ook plaatsvinden op een andere locatie. Bijvoorbeeld in zorgcentrum ‘De Leeuwerik’ in Bleiswijk of in de bibliotheek. Neem hiervoor contact op met de bibliotheek.

De bibliotheek zorgt voor de training van de voorlezers, geschikte boeken en de coördinatie van het project.

                         

 Þ  Wilt u een langere periode gebruik maken van ons voorleesteam?
Dan kunt u dat onderling met hen bespreken of contact opnemen
met de bibliotheek.

terug naar Inhoud 

 

 

Locatie: School, anders in overleg

Duur: voorlezen 2 X 30 min. Per week
Project duurt 6 weken

Periode:
Januari-februari

Voorwaarden:
Aparte ruimte

 Kosten: € 5,- per groep

 

 

 

 


 

Pooweesie

                                                                      

Kerndoelen: Cultuur educatie en poëzie

Groep: 3 of 4

 

Aan de hand van de serie ‘Versjes voor beginnende lezers’ van uitgeverij Zwijssen maken de leerlingen op een speelse manier kennis met allerlei gedichtjes.
Versjes en gedichten bevatten ritme, klank, spanning, avontuur en emoties. Diverse actieve werkvormen rondom gedichten nodigen de leerlingen uit om zelf een gedicht te maken.

In restaurant Hapklaar en Dichtgaar worden de leerlingen getrakteerd op een heerlijk etentje, de menukaart staat vol met de lekkerste gedichten.
En mocht het niet smaken, dan maken ze hun eigen menu!

De bibliotheek levert een programmabeschrijving voor de leerkracht, suggesties en varianten op het programma, gedichten en een handleiding voor het samenstellen van de menukaart.
En natuurlijk een collectie boeken.

Aan Tafel!
Wat pruttelt, wat suddert,
Wat trilt daar zo luid?
Wat bubbelt, wat rinkelt
En wat komt eruit?

Het schraapt en het schept
En het schuurt in de pan,
Het  vuurt maar en duurt maar,
Geen end komt er an.

’t Is zweten voor eten,
Vergeten! Vergiet..
En als het straks klaar is,
Dan lust ik het niet.

 terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

 Duur: 60 minuten

Periode: Gehele jaar

 Kosten: € 5,- per
Groep

 

 

 

 


 

Leesprogramma

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 4 of 5

 

Het leesprogramma is een prachtig middel om het leesplezier te stimuleren, maar ook om het technisch lezen te stimuleren.

Elk leesprogramma heeft een bepaald thema. Hierover lezen de leerlingen vijf boeken. Ze maken na elk gelezen boek een andere opdracht, dit levert een sticker op.

Na 5 stickers op hun deelnemerspas krijgen ze een oorkonde en een verrassing.

Het leesprogramma wordt door een medewerkster van de bibliotheek geïntroduceerd en afgesloten in de klas.

 

terug naar Inhoud

 

 

 

Locatie: School 

Duur: Introductie en afsluiting 2 x 30 min.

Project duurt ongeveer 6 weken

Periode: Gehele jaar

Kosten: € 1,50 per leerling

 


 

Boek en Film

                                                                               

Kerndoelen: Cultuur educatie en leesbevordering

 Groep: 5 of 6

 

Leerlingen ontdekken dat de verfilming van een boek verschilt van het verhaal uit het boek. Ze sporen deze verschillen op door gericht te luisteren, te kijken en te lezen. Vervolgens verwoorden ze de verschillen.

 

Dit programma bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en de leerlingen, een collectie verfilmde jeugdboeken en de bijbehorende film op dvd.
Tijdens de introductie wordt een stukje uit een boek voorgelezen en vervolgens het bijbehorende fragmentje uit de film vertoond. Over de verschillen daarin wordt van gedachten gewisseld.
Vervolgens worden er 7 verfilmde boeken (meerdere exemplaren van hetzelfde boek) in de klas achtergelaten. In groepjes gaan de leerlingen een boek lezen, de bijbehorende film bekijken en daar een presentatie van maken.

                         

Aan het eind mogen ze stemmen: welk boek/film verdient volgens de klas de Oscar. Deze film kan dan in groepsverband worden bekeken.

Het project duurt ongeveer 6 weken.

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

Duur: Introductie 50 min.
Project duurt 6 weken

 Periode: Gehele jaar

 Kosten: € 1,50 per leerling

 

 


 

Dat zoeken we op

                                                                      

Kerndoel: Media educatie

 Groep: 5 of 6

 

Vanaf groep 5 worden er spreekbeurten gehouden en werkstukken gemaakt. Waar kunnen de leerlingen beter informatie halen dan in de bibliotheek?

Dit programma sluit daar precies op aan.
De bibliothecaris legt uit welke soorten informatiedragers er zijn en waar je die in de bibliotheek kunt vinden.
Er wordt een korte uitleg gegeven over de collectie informatieve boeken, de kastplaatsing en de catalogus.

Daarna gaan de leerlingen, door middel van een spel,  zelf op zoek naar informatie in de catalogus, informatieve boeken en de kasten.

     

 

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: Bibliotheek

Duur: 60 minuten

Periode: groep 6 Oktober-november
Groep 5 Mei-juni

 Kosten: Gratis

 

 


 

Kinderjury

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

 Groep: 5, 6 7 of 8

 

Elk jaar bepalen kinderen van de landelijke kinderjury welk boek de prijs krijgt voor het allermooiste boek van het afgelopen jaar.
De leerlingen van uw groep kunnen hier ook aan meedoen.

Een keuze uit de boeken die het afgelopen jaar zijn verschenen, leent u van de bibliotheek. Tevens krijgt u van de bibliotheek jurypasjes, stemformulieren en een handleiding.
Kinderen beoordelen de boeken d.m.v. het invullen van een juryformulier en kiezen welk boek hen het meest aanspreekt. Het best beoordeelde boek krijgt de prijs van de kinderjury van de klas.
De Kinderjury loopt van februari t/m mei.

                                 

Zie ook: www.kinderjury.nl

De Kinderjury wordt door een medewerkster van de bibliotheek geïntroduceerd en afgesloten in de klas.
Het project duurt ongeveer 3 maanden.

 

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

 Duur: Introductie en afsluiting 2 x 30 min.

Project duurt 8 weken

 Periode:
Februari-mei

Kosten: € 1,50 per leerling

 

 

 

 

 

 


 

Asielzoekers

                                                            

Kerndoel: media educatie

 Groep: 7 en 8

 

‘Asielzoekers’ is een actueel thema binnen onze samenleving.

Waarom vluchten mensen naar een ander land?
Ze laten vaak alles achter, hun huis en hun familie om onder barre omstandigheden naar het buitenland te vertrekken. Ze spreken de taal niet en kennen de gewoontes van het land niet…

Gelukkig is er een organisatie die deze mensen kan helpen.
Stichting Vluchtelingenwerk 3B komt op voor vluchtelingen en helpt hen bij het aanpassen aan een nieuwe leefomgeving.

Vluchtelingenwerk biedt u in samenwerking met de 3B-Bibliotheek de mogelijkheid om met uw groep aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Door middel van een spel met verschillende onderdelen, zoals kijkopdrachten bij foto’s van kinderen in een asielzoekerscentrum, een ganzenbordspel en opdrachten bij een grote wereldatlas.
De leerlingen gaan in groepjes aan het werk en leren de achtergrond kennen van vluchtelingen.          

terug naar Inhoud 

 

 


 

Locatie: Bibliotheek

Duur: 60 minuten

Periode:
Nader te bepalen

Kosten: Gratis

 

 


 

Voorleeswedstrijd

                                                            

Kerndoel: Leesbevordering

Groep: 7 en 8

 

De nationale voorleeswedstrijd is een jaarlijks terugkerende landelijke wedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8.
Nadat elke school een eigen schoolkampioen heeft gekozen kan deze doorstromen naar de provinciale ronde en uiteindelijk naar de landelijke finale in Utrecht.
De bibliotheek zorgt voor een lokale ronde, waarbij alle schoolkampioenen van de 3B-hoek strijden om de twee eerste plaatsen.
Deze winnaars gaan door naar de regionale ronde.

                                            

 

Zie: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl

 

Þ Indien u zich aanmeldt bij Stichting Lezen, krijgt u automatisch bericht over de lokale ronde in de bibliotheek.
Als de bibliotheek geen geldig bewijs van deelname ontvangt van Stichting Lezen, dan kan de desbetreffende leerling niet meedoen aan de lokale ronde.

terug naar Inhoud 

 

 

U kunt zich hiervoor NIET bij de bibliotheek aanmelden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Jeugdkrakercompetitie

                                                                      

Kerndoelen: Media educatie en leesbevordering 

Groep: 8

 

Dit is een initiatief van de Vereniging van Openbare  bibliotheken en wordt uitgevoerd in samenwerking met Kennisnet. De competitie begint in februari en duurt tot mei. De Jeugdkrakerscompetitie wordt gespeeld door groepen 8 van basisscholen met een (normale) basiskennis van internet. Het is een zoekwedstrijd op internet die in teamverband wordt gespeeld. Leerlingen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren bij het oplossen van de vragen: action learning.  De betrokkenheid van de leerkracht is belangrijk voor de voortgang van de competitie en zorgt ervoor dat leerlingen de competitie als belangrijk ervaren.

 

 

 Þ    U kunt uw groep opgeven/inschrijven op de volgende website:

www.jeugdkrakercompetitie.bibliotheek.nl

U vindt hier een inschrijfformulier, de spelregels en meer…
De kosten zijn € 25,- per groep/klas/team.
Op de site vindt u ook de wijzer van betalen.

terug naar Inhoud

 

 

U kunt zich hiervoor NIET bij de bibliotheek aanmelden!

 

 


 

Vertelkastje

                                                                      

Kerndoelen: Cultuur educatie en leesbevordering

Groep: 1 t/m 4

 

Het vertelkastje heet oorspronkelijk ‘Kamishibai’ en is een klein, draagbaar verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt. Hierin worden gelamineerde platen geschoven en aan de hand daarvan wordt een verhaal verteld.

Van verschillende prentenboeken zijn sets met platen en tekst beschikbaar. In de handleiding wordt beschreven hoe de vertelling kan worden voorbereid, waaraan de verteller moet denken als hij de vertelling uitvoert en hoe de vertelling kan worden verwerkt.

Beschikbare titels:

 • Vera / G. De Kockere

 • Kikker is bang / M. Velthuijs

 • Onder water, boven water / A.van Haeringen

 • Het begin van de zee / A. van Haeringen

 • Lassa is jarig / E. en K. Plomp

 • Lassa gaat naar het ziekenhuis / E. en K. Plomp

 • Lassa doet boodschappen / E. en K. Plomp

 • Waar is Dikkie Dik? / J. Boeke

 • Wat nu, Olivier / P. Root

 • En nu lekker slapen, Sam / A. Hest

 • Ik wil de maan / J. Emmett

 • Hopeloos verliefd /

 • Dat ben jij, Kiki / A. Hest

 • Kleine Kangoeroe / G. van Genechten

Þ Deze activiteit kan eventueel worden uitgevoerd door een medewerkster van de bibliotheek.

U kunt op het inschrijfformulier aangeven wanneer u hier gebruik van wilt maken. U kunt ook te zijner tijd contact opnemen met de bibliotheek.

                    

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

Periode: Gehele jaar

 Kosten: Huur 1 set platen + kastje
€ 5,- voor 3 weken

 Uitvoering door bibliotheek:
€ 30 per groep (inclusief 1 set vertelplaten)

 

 

 


 

Rijm & Rap spel

                                                                      

Kerndoelen: Cultuur educatie en poëzie

Groep: 5 t/m 8

  

Gedichten kun je voelen. Dit gedicht is warm;

Ik ben mooi
weer. Ik heb
het 37 graden.

Ik nog wel meer.
41 graden had
ik het een keer

Uit : Een lichtblauw kleurpotlood en een hollend huis / Ted van Lieshout.

Maar je kunt ze ook ruiken, proeven, horen, dansen, schrijven, zingen. En je kunt erom huilen en lachen. Alle zintuigen werken dus mee, voor dit rijm & rapspel. De leerlingen worden telkens naar nieuwe poëtische opdrachten gestuurd.
Het spel bestaat uit een handleiding, opdrachten, een videoband, een cd en enkele dichtbundels. U leent dit spel van de bibliotheek.

 

Project duurt ongeveer 6 weken

Zie ook: www.SKEP.nl

 

terug naar Inhoud

 

 

Locatie: School

 

Periode: Gehele jaar

 

Kosten: € 5,-

Uitvoering door bibliotheek:

€ 30,- per groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Matilda presenteert…

                                                                      

Kerndoel: Leesbevordering

Kopij schoolkrant

 

Kopij gezocht voor uw schoolkrant?

Boekenwurm ‘Matilda’ van Roald Dahl doet verslag over de leukste nieuwe jeugdboeken of over activiteiten van de bibliotheek.
De teksten en afbeeldingen (in kleur) zijn geschikt voor opname in uw schoolkrant.

 

 Þ   Deze informatie wordt  per e-mail verstuurd.
 

 terug naar Inhoud

 

 

Periode:

4 keer per jaar

Kosten: Gratis

 


 

Lezingen  voor ouders

  

Voorlezen: hoe en wat?

Workshop voor ouders over het belang van voorlezen.
Na informatie over het hoe, wat en waarom van voorlezen, worden de ouders d.m.v. stellingen en opdrachten geactiveerd om in discussie te gaan met elkaar.
Er wordt gebruik gemaakt van heel veel voorbeelden van geschikte en minder geschikte boeken.

En nu ga ik leren lezen

Presentatie voor ouders van leerlingen uit groep 3 over leren lezen en geschikte leesboeken.
In samenwerking met de groepsleerkracht wordt verteld over het technisch leren lezen en het vinden van geschikte leesboeken. Ook het leesplezier komt aan de orde.
De bibliotheek stelt hiervoor een voorlichtingscollectie samen met 1e leesboekjes, prentenboeken, voorleesboeken en informatieve boeken.
Te gebruiken in combinatie met het informatiepakket voor ouders ‘En nu ga ik leren lezen’.

Þ    Bovenstaande lezingen kunnen in samenwerking met een schrijver en/of boekhandel worden georganiseerd.

Leesproblemen

Een avond voor ouders van kinderen met leesproblemen, waaronder dyslexie.
De mogelijkheden van het Makkelijk Lezen Plein, ook aanwezig in de 3B-Bibliotheek, wordt besproken.
Een deskundige vertelt over bruikbare media en op welke wijze ouders hun kind kunnen helpen

De avond gaat niet over hoe dyslexie wordt gediagnostiseerd of hoe het onderwijs ermee om gaat. Insteek is de oefenkant en het zorgen dat het lezen leuk blijft.
zie ook: www.makkelijklezenplein.nl

      

terug naar Inhoud

 

   Plaats: School

 Duur: 2 ½ uur

 Periode: Gehele jaar

 Kosten: € 150

 

Plaats: School

Duur: 2 ½ uur

Periode: September- oktober

 Kosten: € 100

 

 

 

 
Plaats: School
0f bibliotheek

 Duur: 2 uur

 Periode: Gehele jaar

 Kosten: € 120

 


 

Collecties voor op school

 

3B-Bibliotheek:

Een abonnement bij de bibliotheek kost
€ 51,- per jaar (2007: € 57). Daarmee kunt u een collectie van 50 materialen lenen, voor de periode van 6 weken.
Dit geldt uitsluitend voor leesboeken. Voor informatieve boeken kunt u gebruik maken van de themacollecties van Probiblio.
Met het standaardabonnement van de bibliotheek kunt u tevens gebruik maken van de producten en diensten voor het primair onderwijs.
Naast dit abonnement kunt u een vervolgabonnement nemen. De kosten hiervoor zijn € 23,50 per jaar (2007: € 25). U kunt dan 30 materialen lenen voor 6 weken. Dit abonnement zou bijvoorbeeld als een groepsabonnement kunnen worden gebruikt.
Hierbij geldt dat de leesboeken gratis voor 6 weken worden uitgeleend, voor de dvd’s  en cd-rom’s gelden de algemene uitleenregels, d.w.z. leengeld per week.

De bibliotheek leent zelf geen themacollecties uit eigen bezit uit. Daarvoor kunt u terecht bij Probiblio:

 

·    Themacollectie

Themacollecties worden gebruikt ter ondersteuning van het onderwijs bij thema’s, projecten, vieringen e.d. Ze bestaan uit informatieve en verhalende boeken en indien mogelijk video’s, cd’s, cd-rom’s of spelmateriaal. Alle collecties worden op maat gemaakt. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die mogelijk zijn, vindt u op het aanvraagformulier.
De collecties kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier ‘themacollecties voor het onderwijs’ bij de plaatselijke bibliotheek. Een aanvraag moet minimaal drie weken van tevoren worden ingediend. De uitleenperiode is zes weken, exclusief twee weken voor de verzending.

terug naar Inhoud

 

 
 • Collectie technisch lezen

Dit zijn collecties die bestaan uit leesboekjes gesorteerd op AVI-niveau met titels in viervoud. Deze collecties zijn beperkt leverbaar van AVI-1 tot en met AVI-8.

 • Combinatielezen

Een collectie bestaande uit vijf boeken met een bandje of cd waarop het boek in leestempo is ingesproken. Het materiaal is bedoeld voor moeilijk lezende kinderen.

Kosten
Het huren van bovenstaande collecties kost
3,15 exclusief BTW per band op jaarbasis.
Voor het samenstellen van themacollecties wordt naast het tarief per band
10,10 exclusief BTW per collectie in rekening gebracht, en komen er 2% administratiekosten bij.
Voorbeeld:
Voor een themacollectie van 50 boeken voor 6 weken betaalt u € 30,37.
U kunt zelf het aantal banden opgeven, echter minimaal 25.

 • Wisselcollectie verhalende boeken

Deze collecties zijn bedoeld als aanvulling op de schoolbibliotheek en bestaan alleen uit verhalende boeken. Dit zijn niet alleen leesboeken maar ook prentenboeken, eerste leesboekjes of boeken voor kinderen met leesproblemen. Er zijn ook boeken in het Frans, Duits en Engels beschikbaar. Voor de wisselcollecties wordt een apart tarief berekend. Bij deze collecties is het niet mogelijk een voorkeur voor thema’s of auteurs aan te geven.
Voorbeeld:
Voor een wisselcollectie van 50 banden voor een half jaar betaalt u  € 84,27
.

Voor aanvragen en informatie kunt u terecht bij de bibliotheek.

 

 

 

Mediatheek

Doel: Advies aan scholen omtrent de schoolmediatheek

 

Wilt u advies over het opzetten en / of aanpassen van de schoolmediatheek?
Of wilt u uw schoolmediatheek automatiseren?
De consulent onderwijs van Probiblio kan u helpen op het gebied van beleid, collectievorming en het geven van instructie aan hulpouders. Tijdens een kosteloos intakegesprek inventariseert de consulent de behoeften van uw school. Hierop volgt een offerte voor het adviestraject die u via de bibliotheek ontvangt.

 

terug naar Inhoud

 

Neem hierover contact op met de bibliotheek!

 

 

 


 

Workshop Boekreparatie

Doel: Het kunnen beoordelen of een boek nog te repareren is en

met welke middelen je dat verantwoord kunt doen.

 

Het uiterlijk van de collectie is belangrijk voor het imago van de bibliotheek.
Door het vele gebruik van de boeken ontstaat er slijtage. Afhankelijk van de mate van slijtage of beschadiging, maar ook afhankelijk van het saneringsbeleid, kan besloten worden boeken wel of niet te repareren. 

Daarvoor is het niet alleen handig te weten hoe een boek in elkaar zit maar ook  welke materialen er zijn en hoe deze te gebruiken.

Aan de hand van een powerpoint-presentatie wordt uitleg gegeven.
In het praktische gedeelte kan ieder zelf aan de slag.

 

terug naar Inhoud

 

 

Plaats: school

Duur: 2 ½ uur

Periode: gehele jaar

Kosten: € 45,- per ouder

Bijzonderheden: max. 6 deelnemers (€ 225,- bij 6 deelnemers van één school)

 

 


 

Index

 

Pagina

 

Abonnementen
 

Spelregels en Collecties voor School

Boekreparatie
 

Workshop boekreparatie

Collectie
 

Collecties voor school

Cultuureducatie

 

Vliegende Hollander, Muizenissen, Tekentaal,
Pooweesie, Boek & Film, Vertelkastje en Rijm & Rapspel

Cursus/training/workshop
 

Kinderboekenweek en Lezingen voor ouders

Film
 

Boek en Film

Kinderboekenweek
 

Kinderboekenweek

Kinderjury
 

Kinderjury

Klassikaal lenen
 

Klassikaal lenen

Landelijke activiteiten
 

Nationale Voorleeswedstrijd en Jeugdkrakercompetitie

Leren lezen
 

Lezingen voor Ouders

Lezingen
 

Lezingen voor Ouders

Media-educatie

 

Vliegende Hollander, Muizenissen, Tekentaal, Dat zoeken we op, Asielzoekers en Jeugdkrakercompetitie

Mediatheekadvies
 

Mediatheek

Poëzie
 

Pooweesie en Rijm & Rapspel

Schoolkrant
 

Matilda presenteert...

Schrijversbezoek
 

Vliegende Hollander en Kinderboekenweek

Spreekbeurten
 

Dat zoeken we op

Themacollecties
 

Collecties voor school

Voorleeswedstrijd
 

Nationale Voorleeswedstrijd

Werkstukken 
 

Dat zoeken we op

Wisselcollecties

 

Collecties voor school

terug naar Inhoud